CELE STATUTOWE

Fundacja została powołana w celu:

 1. Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnych sytuacjach życiowych: starszym, chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, bezdomnym, ubogim, samotnym, opuszczonym oraz każdemu będącemu w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a pozostawionej bez jakiejkolwiek pomocy.
 2. Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej dla domów dziecka, domów matek samotnie wychowujących dzieci, schronisk dla bezdomnych, domów opieki nad ludźmi starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych.
 3. Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej wspierającej edukację i oświatę.

Fundacja realizuje swój cele poprzez:

 1. Niesienie doraźnej pomocy rzeczowej, finansowej, psychologicznej szczególnie potrzebującym tj. chorym, starszym, samotnym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym, osobom dotkniętym przez klęski żywiołowe szczególnie z terenów wiejskich.
 2. Pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Promocję i organizację wolontariatu.
 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitację.
 6. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 7. Podejmowanie działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 8. Zakup żywności osobom potrzebującym.
 9. Zakup niezbędnych leków osobom chorym.
 10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.
 11. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.
 12. Organizowanie i prowadzenie imprez charytatywnych.
 13. Prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych.
 14. Wspieranie, powoływanie i prowadzenie domów dziecka, domów matek samotnie wychowujących dzieci, schronisk dla bezdomnych, domów opieki nad ludźmi starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych, punktów bezpłatnego żywienia i innych ośrodków pomocy społecznej.
 15. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej placówkom pełniącym opiekę nad dziećmi lub osobami starszymi.
 16. Przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków oraz ich urządzeń, a także zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na zorganizowanie, rozwój, rozbudowę placówek, instytucji i firm zajmujących się opieką nad osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi i w trudnej sytuacji życiowej.
 17. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 18. Wspieranie organizacyjne lub materialne budowy (budów), remontu i modernizacji zakładów opieki, placówek oraz innych obiektów służących poprawie lub ratowaniu zdrowia i życia lub promocji zdrowia.
 19. Działalność edukacyjną i kulturalną.
 20. Organizowanie: wycieczek, zwiedzania, wczasów i obozów oraz spotkań, sympozjów i zjazdów, zajęć pozaszkolnych dla dzieci.
 21. Współpracę z lekarzami, rehabilitantami, pielęgniarkami, psychologami, pedagogami, społecznikami.
 22. Współpracę z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami prowadzącymi podobną działalność lub o celach zbieżnych z celami Fundacji.
 23. Organizowanie i finansowanie działalności promocyjno – wydawniczej.
 24. Działania na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność fundacji.
 25. Działania na rzecz pozyskiwania sponsorów finansujących w/w przedsięwzięcia.
 26. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w efektywnym
  osiąganiu celów Fundacji.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.